<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net

Xếp hàng ở bên Nga

Nga bị Âu Mỹ cấm vận. Dân Nga phải xếp hàng dài mua hàng hoá và thực phẩm.
Hàng dài quá, một người hết kiên nhẫn la to: "Tao phải đi giết Poutine.”
Nói rồi tách hàng ra đi. Một lát sau chàng trở lại và nói:
"Hàng xếp chờ giết Poutine còn dài hơn bên đây nữa!

Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com