<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le DinhMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Cách đây 13,8 tỷ năm, xẩy ra vụ nổ lơn, ta gọi là Big Bang. Các ngôi sao xuất hiện sau đó và đến nay đã được 13,7 tỷ năm. Sau đó mời tới trái đất, chỉ có 4,6 tỷ năm. Các sự kiện đó có hình ảnh hẳn hoi, và các hình ảnh đó bị đẩy lui vào dĩ vãng. Loài người tạo ra các kính viễn vọng để đuổi bắt các hình ảnh của dĩ vãng đó.

Với Viễn Vọng Kiếng Hubble, có thể nhìn vào dĩ vãng kiêm các hình ảnh cũ nhưng chỉ nhìn được 13,4 tỷ năm.

Nay với James Webb, có thể nhìn xa hơn, tói 13,7 tỷ năm, nghĩa là vào thời điểm xuất hiện các ngôi sao, sau khi có vụ nổ Big Bang (13,8 tỷ năm).Điều đó có nghĩa là thí dụ năm 1950, tôi đi bờ hồ với ngưngười em họ Đ.K Th, thì giả thử tôi đi nhanh hơn ánh sáng về phía dĩ vãng (Vân tốctốc ánh sáng là 300.000 cây số một giây), thì tôi có thể gặp lại hình ảnh của chúng tôi năm 1950 tại bờ hồ Hoàn Kiêm Hà Nội.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com