<BGSOUND src="Nhac Tho 1.mp3"> Le Dinh

Phan Đình Minh thực hiện

Saigon Dallas 1600 AM Radio

Email: Thế Hệ Việt

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào EmailVăn Thơ Lạc Việt & Phan Đình Minh

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com