<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh







Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net





































































































































































































































































































































































































































Chọn đàng nào?

Chồng đang xem ti vi thì vợ giục:
- Anh đi chợ đi!
- Đó không phải là công việc của đàn ông! chồng đáp.
- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
- Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?.

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net



















































































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com