<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Lượm lặt trên net

Ra thế !

Đánh kẻ chạy đi,..chứ không ai đánh kẻ chạy lại...
Vì, ...khi quay lại nó có mang theo ..đồng bọn.
Web site Lê Dinh sưu tầm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com