<BGSOUND src="Nhac Giao Tien Tam The Bai Rach Ten.mp3"> Le Dinh


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tấm thẻ bài rách tên của Giao Tiên, qua phần trình bày của Khánh Ly.

Liên lạc tác giả:

GIAO TIÊN
Trình bày:

KHÁNH LY


Tự động PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com