Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm HUẾ XƯA - HUẾ BÂY GIỜ.
Thơ của Hồ Thụy Mỹ Hạnh.
Nhạc: Trần Hữu Bích. Trình bày: Vân Khánh.

Thơ:Nhạc:

TRẦN HỮU BÍCHTrình bày:

VÂN KHÁNH


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com