Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Việt Nam
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Mưa Saigon. Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh (Việt Nam). Nhạc: Trần Hữu Bích. Trình bày: Ca sĩ Như Ý.

Nhạc:Trần Hữu Bích

Trình bày:Ca sĩ Như ÝFree Web Template Provided by A Free Web Template.com