Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Giọt lệ đài trang của Châu Kỳ, qua phần trình bày của Lê Duy, Montreal, Canada.

Trình bày : LÊ DUY

Montreal, Canada


BẤM PLAYLÊ DUY Montreal, Canada


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com