Quý vị đang thưởng thức 2 nhạc phẩm Nỗi lòng người đi & Nếu vắng anh của Anh Bằng, qua phần trình bày của Lê Duy & Xuân Thảo, Montreal, Canada.

Trình bày : XUÂN THẢO

Montreal, Canada

Trình bày : LÊ DUY

Montreal, Canada

XUÂN THẢO - LÊ DUY Montreal, Canada


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com