Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Vai phụ. Nhạc ngọai quốc lời Việt, qua phần trình bày của Lê Duy.Nhạc ngoại quốc
Lời ViệtTrình bàyLÊ DUY

Montreal, Canada

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com