Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hát ru. Thơ: Trần Chấn Uy. Nhạc: Ngọc Thiên Hoa. Trình bày: Thành NguyênLiên lạc tác giả:NGỌC THIÊN HOA
Thơ:

Trần Chấn UyTrình bày

Thành Nguyên
BẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com