Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thì thầm. Thơ: Trần Anh Thái. Phổ nhạc: Ngọc Thiên Hoa, qua phần trình bày của Triều Lộc.Thơ:

Trần Anh TháiPhổ nhạc:Liên lạc tác giả:

NGỌC THIÊN HOA
Trình bày

Triều Lộc
BẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com