Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm "Ru con tình sông núi" của Thủy Lâm Synh, qua phần trình bày của ca sĩ Thùy Dương.Tác giả:THỦY LÂM SYNH

LIÊN LẠC TÁC GIẢ:

[email protected]Trình bày: Ca sĩTHÙY DƯƠNG

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com