Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Việt Nam dân tộc kiêu hùng của Xuân Điềm, qua phần trình bày của Ban Tù ca Xuân Điềm, CA.Liên lạc tác giảXUÂN ĐIỀMTrình bàyBan Tù Ca Xuân Điềm


Xin bấm PLAY


BAN TÙ CA XUÂN ĐIỀM (CA)
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com