Nhà BèKhi nhắc nhớ đến hai chữ Vượt Biển, gần như, ai cũng phải nhớ đến những dòng sông đi qua. Xuồng chèo ba lá, hay ghe máy nho nhỏ đã có công đưa chúng ta ra gặp con Cá Lớn. Riêng tôi thì không thể nào quên được dòng sông Nhà Bè.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com