Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Thơ: Hoa Văn (Trong thi phẩm Hương Tình Hoài Điệp)
Diễn ngâm: Vân Khánh - PPS: Hương Hoài Điệp
Hình bìa thi phẩm
HƯƠNG THẮM TÌNH HOA
của nhà thơ Hoa Văn

do Cội Nguồn đã xuất bản cuối năm 2020.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com