Quý vị đang thưởng thức thơ diễn ngâm
QUÉT LÁ PHONG TRẦN

Thơ: Hoa Văn
Diễn ngâm: Vân Khánh
Video clip: Hương Hoài Điệp
Diễn ngâm: Vân Khánh

THƠ DIỄN NGÂM:
QUÉT LÁ PHONG TRẦN

Thơ: Hoa Văn.
Diễn ngâm: Vân Khánh. Video clip: Hương Hoài Điệp

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com