<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh
Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Đã ra mắt 3 Thi phẩm:

- Tình Thơ MÔT MẢNH ĐỜI (2010).
- Hồn Thơ ĐẤT KHÁCH (2015).
- Và năm nay, THƯ TÌNH & GIỮA ĐỜI HƯ THỰC (2021).

Xin bấm vào hình trên để xem Flipbook
của nhà thơ MẶC KHÁCH.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com