<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ NGUYÊN TRẦN


Người ra đi nhưng tên sống mãi

Nguyên Trần

. Xin phụng họa bài thơ "Thương tiếc tướng Lê Minh Đảo" của nhà thơ Tha Nhân.Họa:

THƯƠNG tướng tài hoa chí quật cường
TIẾC thời ngang dọc chốn sa trường
VỊ tha trung nghĩa bao dung ái
TƯỚNG dũng anh hùng tiết khí cương
TÀI trí hiền lương muôn họ mến
LÊ quân rạng rỡ vạn người thương
MINH tâm một kiếp đời soi sáng
ĐẢO lộn thời cơ giấc nộ cuồng.

. Viết trong niềm thương tiếc Cố Thiếu Tương Lê Minh Đảo


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com