<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ Cô-Vy Hán‏‏‏‏‏‏Cơn dịch từ đâu kéo xộc về
Cộng đồng quốc tế nhọc lòng ghê
Quan lo kiểm bệnh ngăn ca nhiễm
Dân sợ lây lan lánh một bề
Trường học quán hàng dần vắng vẻ
Nhà thương trạm xá chật không chê
Bao giờ hết nạn Cô-Vy Hán
Mở cửa dang tay sống lại nghềFree Web Template Provided by A Free Web Template.com