<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh
‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Tưởng niệm Quốc Hận
‏‏‏‏‏‏‏‏‏ xoay lại sơn hà
‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Quốc Hận đau buồn tháng hận đây
Bi thương còn đó dẫu bao ngày
Bắc quân tham bạo tràn xâm lược
Nam quốc khoan hoà chậm trở tay
Thất thủ Ban Mê đường ngách mở
Thành tan Long Khánh cửa hông bày
Tiếng kêu dậy đất trời oan khốc
Vượt biển, lao tù chết thảm thay

Vượt biển, lao tù chết thảm thay
Vong gia thất quốc lạc tan bầy
Nổi trôi thân phận dù trăm hướng
Sâu nặng can tràng hận khó khuây
Lời khấn siêu sinh hồn yểu thác
Nén hương chiêu niệm mạng oan đầy
Bốn mươi bốn tưởng còn như mới
Dõi mắt quê nhà khó tịnh chay

Dõi mắt quê nhà khó tịnh chay
Xót xa buồn bực nhíu đôi mày
Thương đau cảnh cũ sầu rơi lệ
Uất giận người giờ nghẹn nuốt cay
Căm đám no câng chầu Bắc chực
Tủi dân đói rục đoạ Nam đày
Cơ trời vận nước mong một sớm
Xoay lại sơn hà hận mới khuây

Xoay lại sơn hà hận mới khuây
Cùng thời tắc biến ắt phen này
Bọc ung tham độc phình bung gấp
Khối uất căm hờn tức bục ngay
Thái thú côn quang gang vạch mặt
Tham ô móc ngoặc quặt còng tay
Cộng nô sạch bóng non sông Việt
Dân chủ tam quyền đắp dựng xây

Dân chủ tam quyền đắp dựng xây
Trời Nam sáng lại kể từ nay
Hết thời nô lệ cho Tàu đỏ
Thôi cuộc gian nan bõ những ngày
Hải, Nội chung lòng chung trí óc
Bắc, Nam góp sức góp bàn tay
Tự do tự chủ đồng thăng tiến
Rồng Việt tung hoành lại lướt mây
‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Quốc Hận Tháng Tư 2019Free Web Template Provided by A Free Web Template.com