<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ GIỮ TÂM AN BÌNH

‏‏‏‏‏‏ Đời người nơi trần thế
Nào khác chi bốn mùa
Luật tuần hoàn thay đổi
Lạnh nóng đến nắng mưa
Thế giới đầy rắc rối
Dịch bệnh và chiến tranh
Làm sao mà tránh khỏi
Hãy giữ tâm an lành

Người có phúc có họa
Sống nghèo khổ cao sang
Đều là số mệnh cả
Buồn trách cũng muộn màng

Sinh ra trong cuộc sống
Trót mang kiếp con người
Liễu tri đời biến động
Thuận theo tâm an vui

Hãy tùy duyên mà bước
Tự tại sống an nhiên
Giữa những Không - Có được
Chấp nhận chẳng than phiền

Đừng than trời trách đất
Khi không được thuận duyên
Hãy theo lời Đức Phật
Buông bỏ sống tham thiền
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com