<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
‏‏‏‏‏‏ CORONAVIRUS

‏‏‏‏‏‏ Hoa Đô ảm đạm cuối tháng Ba
Cũng vì bịnh dịch Corona
Xe cộ lưa thưa trên công lộ
Không ai muốn bước khỏi cửa nhà.
Phải chăng Thượng Đế đang nổi giận
Bởi vì nhân loại sống bất hòa
Ba nước siêu cường trên Thế giới:
Hoa Kỳ, Trung cộng, với nước Nga
Toan bắn giết nhau vì tư lợi.
Tham quyền cố vị, Syria
Cùng một Tổ tiên, gây nội chiến
Giống nòi xáo thịt bởi nồi da.

Mong sao nhơn loại bừng tỉnh giấc
Bang giao Huynh đệ, sống nhu hòa
Thượng Đế thương tình soi xét lại
Thu hồi Virus Corona.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com