<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

TÌM VỀ QUÁ KHỨ
Hoàng hôn xuống cuối chân trời viễn xứ
Chợt nghe lòng buồn, mượn rượu giãi khuây
Nhìn đáy cốc, ta tìm về quá khứ
Tìm bạn bè xưa, tìm lại cố nhân.

Tuổi đời ta sắp cuối nẽo đường trần
Xa cách cố hương, đất khách dung thân
Muốn thấy lại bạn bè , người năm cũ
Trước ngày ra đi từ giã cõi trần.

. Hình chụp ngày lể tạ Ơn vừa rồi (26-11-2020)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com