<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

ĐOẢN THI của Trần Quốc Bảo


THIÊN ĐỊA NHÂN

Trời cha, Đất mẹ, giữa là ta
Cái “thuyết Tam tài” ấy đã qua!
Thời buổi “a-còng” ( @ ) nay đổi khác
Không Trời, không Đất … nhất “đô-la” !

XỔ NHO

Chẳng là ông Tú, chẳng ông Nghè
Thiếu bút lông, xài tạm bút tre
Chữ nghĩa Thánh Hiền, còn lõm bõm
Khi cao hứng … vẫn xổ nho nhoe!

ĐƯỢC CÁI GÌ?

Chẳng là ông Tú, chẳng ông Nghè
Thiếu bút lông, xài tạm bút tre
Chữ nghĩa Thánh Hiền, còn lõm bõm
Khi cao hứng … vẫn xổ nho nhoe!

Ông xổ nho nhoe, ai hiểu chi!
Vậy mà cứ chép chép, ghi ghi ...
Có người dè bỉu: - ông khoe chữ!
“Khoe chữ” ... thì ông được cái gì !

ÔNG THỦ CỰU

Tổ Tiên nòi Việt, giống Tiên Rồng
Văn hóa khởi nguồn, ngọn bút lông
Thời buổi văn minh, xài bút sắt
Sao ông thủ cựu? … dẹp đi ông !

ĐỂ MUA VUI

Người ta đi tới, tớ đi lui
Thời đại Nôm na đã lấp vùi!
“Thiên, Địa, Nhân”, khai tâm thuở trước …
Bây giờ nhắc lại ... để mua vui!
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com