<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ TÌNH CHIẾN HỮU
‏‏‏‏‏‏ La-de, đu đủ, bò khô...
Nơi đây vắng bạn, tôi “dzô” một mình!
Nhớ hồi xưa, thuở chiến chinh,
Tiền đồn “huynh-đệ-chi-binh” rất nhiều.

Lương tiền, tuy chẳng bao nhiêu,
Đụng nhau, là nhậu, thiếu điều ngất ngư!
“Tình-Lính-Chiến” lúc bấy giờ
Vào sinh ra tử, dưới cờ có nhau!

Trận tiền, kẻ trước, người sau
Xuây lưng đỡ đạn, là câu chuyện thường!
Cũng khi, “túy ngọa sa trường” (*)
Cá khô, xị đế, tiền phương la đà!

Từng phen đánh giáp lá cà!
Cái tăng, cái pháo, chỉ là trò chơi!
Thế rồi,... sau cuộc đổi đời
Người tù, Người chết, lại Người thương binh...

Hôm nay uống rượu một mình,
Nhớ về đồng đội chiến chinh thuở nào,
Nâng ly lòng những nghẹn ngào
Lính già độc ẩm, lệ trào men say!

Bạn hiền ơi! nếu hôm nay
Tình cờ đọc mấy dòng này thơ tôi
Nhận đây, tâm sự đôi lời:
“Tử sinh Chiến hữu, suốt đời nhớ nhau!”(*) Trích trong "Lương Châu Từ", của Vương Hàn: Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi !
醉 卧 沙 場 君 莫 笑, 古 來 征 戰 幾 人 回 (TQB dịch:)
Say nằm chiến địa chớ cười, Xưa nay trận mạc mấy người về đâu!
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com