<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

TRÀ ĐẠO“Trà Đạo” (a) nào phải thờ Trà!
“Đạo” không trụ ở: nụ, hoa, lá cành,
Uống Trà, chiêm niệm chân thành
Là ta “ngộ Đạo” nhờ phần tinh hoa
Tịnh tâm, điềm đạm, khoan hòa
Sống dung dị với khay Trà đơn sơ.

Chuyện Trà Đạo, sự tích xưa,
Khi Bồ-Đề Đạt-Ma chưa dùng Trà
Chín năm thiền định trôi qua
Bỗng cơn buồn ngủ xóa nhòa công phu
Tổ Bồ-Đề quyết lòng tu
Cắt hai mí mắt, cho dù đớn đau.Nhưng rồi trước cũng như sau,
Những cơn buồn ngủ theo nhau quấy rầy!
Một hôm bứt lá Trà nhai
Bỗng dưng Ngài thấy khoan thai tinh tường
Hạnh Tâm tỏa sáng vô lường
“Trà Thiền Nhất Vị” (b) mở đường huân sinh!

“Trà Đạo” kết bạn chân tình,
Ung dung nhất trản bình minh Thanh Trà. (c)(a) Trà Đạo 茶 道 : Đạo lý phát sinh từ cách dùng trà.

(b) Trà Thiền nhất vị 茶 蟬 一味 : dùng Trà, hành Thiền hòa hợp là một.

(c) Nhất trản bình minh thanh trà 一盞 平明 清茶 buổi sáng uống một ly thanh trà.
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com