Quý vị đang thưởng thức Video Clip Bông hoa vườn dị thảo. Thơ: Hoàng Song Liêm. Nhạc: Anh Bằng, qua phần trình bày của Thụy Vân.Thơ:

HOÀNG SONG LIÊMNhạc sĩANH BẰNGTrình bày:THỤY VÂN
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com