Quý vị đang thưởng thức Video Clip Những giọt trăng, thơ Nghiêu Minh, nhạc Anh Bằng, qua phần trình bày của Hương Giang.Thơ:

NGHIÊU MINHNhạc sĩANH BẰNGTrình bày:

Hương Giang

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com
n