Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
CHỮ TÌNH

Sáng tác của LÊ DINH.

Trình bày: Lê Duy

Thực hiện Video Clip: Lê Duy (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet


Trình bày:LÊ DUY

Thực hiện Video Clip: Lê Duy (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com