Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Mẹ ơi con đã mồ côi
Thơ Tha Nhân, Nhạc Trần Chương Lương
Hòa âm NS Phan Thanh Hùng
do Nguyên Trường trình bày
Hòa âm: Phan Thanh Hùng

Trình bày: Nguyên Trường


Nhạc sĩ
THƠ:
Mẹ ơi con đã mồ côi

Thơ Tha Nhân, Nhạc Trần Chương Lương
Trình bày: Nguyên Trường


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com