Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Thương và nhớ
Thơ Vĩnh Định Nguyễn Văn Dưỡng, Nhạc Trần Chương Lương
Hòa âm NS Nguyễn văn Thơ, do Khánh Dũng trình bày
Hòa âm: NS Nguyễn văn Thơ

Trình bày: Khánh Dũng


Nhạc sĩ
NHẠC:
Thương và nhớ

Thơ Vĩnh Định Nguyễn Văn Dưỡng, Nhạc Trần Chương Lương
Trình bày: Nguyên Trường


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com