Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Trái sầu
Thơ Tha Nhân - Nhạc Trần Chương Lương
Hòa âm VCD
do Quốc Duy trình bày
Hòa âm: VCD

Trình bày: Quốc Duy
Nhạc sĩ
THƠ:
Trái Sầu

Thơ Tha Nhân
Nhạc Trần Chương Lương
VCD hòa âm
Do ca sĩ Quốc Duy trình bày


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com