Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Chỉ Là Mưa Thôi

Thơ: Ngọc Quyên

Nhạc: Trần Chương Lương

Hòa âm: Võ Công Diên

Trình bày: Châu Thùy Dương

Thực hiện Video clip Youtube: Duy Quang

Thơ: Ngọc Quyên

Nhạc: Trần Chương LươngHòa âm:

Võ Công DiênTrình bày:

Châu Thùy Dương

Link YOUTUBE
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com