Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Thu Nào

Thơ: Tha Nhân.

Nhạc: Trần Chương Lương

Hòa âm: Võ Công Diên

Trình bày: Tâm Thư

Thơ: Tha Nhân.

Nhạc: Trần Chương LươngHòa âm:

Võ Công DiênTrình bày:Tâm Thư

Link YOUTUBE
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com